எஃகுக்கான பயனற்ற செங்கல் அடிப்படை ஆக்ஸிஜன் உலை / h1>